Ana içeriğe atla

Etik İlkeler ve Değerler

 

Etik İlkeler ve Değerler (Yönerge için tıklayınız) 

 

Yıldız Teknik Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrenci ve paydaşları, eğitim- öğretim, hizmet ve diğer faaliyetlerinde, birimler ve kişiler arası ilişkilerinde aşağıdaki etik ilke ve kurallara uyar. 

A- Genel Etik İlkeler 

a) İnsan hak ve özgürlükleri ile insan onuruna ve emeğine saygı, temel değer kabul edilir; dürüstlük, doğruluk ve şeffaflık esastır. 

b) Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri özellikleri nedeniyle kişiler arasında ayrım yapılamaz; farklılıklara hoşgörü ile yaklaşılır. 

c) Görevler, hak ve sorumluluk bilinci içerisinde ve toplum yararı gözetilerek yapılır. 

ç) Çevreye, canlı haklarına duyarlılık gösterilir. 

d) Üniversitenin olanakları kişisel çıkarlar için kullanılmaz. 

e) Tutum ve davranışlarda Üniversitenin saygınlığı korunur. 

f) Niteliği ve değeri ne olursa olsun hediye alınamaz ve menfaat sağlanamaz. 

B- Yönetim Etiği İlkeleri 

a) Görev ve sorumluluklar, birlikte yönetim anlayışına göre iş birliği içinde yürütülür. Karar sürecine çalışanlarda katılır. 

b) Yönetimle ilgili karar ve uygulamalarda, görüşlerin özgürce belirtilmesi için gerekli ortamlar sağlanır. 

c) Nüfuz ve güç kullanılarak baskı uygulanmaz. 

ç) Kurul ve komisyon kararlarına önem verilir ve uygulanmasına özen gösterilir. 

d) Liyakat, deneyim ve emeğe saygı gösterilir. 

e) Atama, görevlendirme ve iş dağılımında, adalet ve hakkaniyet ilkelerine göre hareket edilir. 

f) Öğretim elemanları, çalışanlar ve öğrencilere hiçbir çıkar doğrultusunda yönlendirme yapılmaz; mevzuatça verilmeyen görevleri yapmaları için zorlamada bulunulmaz.

C- Eğitim-Öğretim Etiği İlkeleri 

a) Eğitim-öğretimin bütün aşamalarında, öğretim ve akademik değerlendirmeler bilimsel liyakat kriterlerine göre yapılır. 

b) Akademik ilerleme ve ödül jürilerinde bilimsel liyakat kriterlerinin dışına çıkmak, kişileri kayırmak, bilimsel eleştiri sınırlarını aşarak kişilerin kimlik ve kişiliğine yönelik saldırılarda bulunmak, haksız menfaat sağlamak, sahtecilik, kopyacılık, vb. eylemlerde bulunulamaz. 

c) Öğretim elemanları, ders programında belirlenen yer ve zamanda dersinde bulunur, derslerini bir başka öğretim elemanına yaptıramaz. Mecburi durumlar oluşması durumunda yetkili kurulların kararıyla dersleri bir başka öğretim elemanı yapabilir. 

ç) Öğretim elemanları danışmanlık görevlerini öğrenciler arasında ayırım yapmadan titizlikle yerine getirirler. Öğrencilerin problemlerinin çözümüne katkıda bulunurlar. 

d) Not takdirinde ve değerlendirmelerde öğrenciler arasında hiçbir ayırım yapılamaz. Öğrencilerin çalışmaları ve sınavları zamanında değerlendirilir ve duyurulur. 

e) Öğrenci, kitap ya da benzeri yazılı veya görsel çalışma satın alma konusunda zorlanamaz. Tez, not veya puan baskı aracı olarak kullanılamaz. 

f) Hakem, danışman, editör, panelist, moderatör, izleyici, raportör, jürilik ve benzeri görevler kötüye kullanılamaz. 

g) Akademik ve bilimsel uzmanlığının olmadığı alanlarla ilgili hakemlik, jüri üyeliği, bilirkişilik, raportörlük ve benzeri görevler kabul edilemez. 

h) Akademisyenlerin üniversite dışı etkinlikleri, üniversite içi eğitim ve araştırma işlevlerinin önüne geçemez. 

ETİK DEĞERLER 

MADDE 6- (1) Üniversite; tüm üyelerinin bireysel onurunu ve kimliğini, mesleki saygınlığını tanır. İnsana, insan hak ve özgürlüklerine saygı, temel prensip olarak kabul edilir. Dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri özellikleri nedeniyle kişiler arasında ayrım yapılamaz. Farklılıklara hoşgörü ile yaklaşılır. Bilim ve teknoloji, sanat, araştırma, yayın, eğitim-öğretim, hizmet ve toplumla ilişkilerde üniversite yaşamı ve akademik faaliyetlerde evrensel etik ilkelerinin vazgeçilmez ilkeler olduğuna inanılır. Dürüstlük, insan onuruna ve emeğine saygı, adalet, akademik özgürlük, sorumluluk, güvenilirlik, bilimsel kuşkuculuk, eleştirel bakış, yeni kavramlara açık olma, koruma, çevreye, doğaya ve canlı haklarına duyarlılık bu ilkelerin temelini oluşturur.

(2) Bilimsel araştırmalarda bilimsel disipline bağlılık, tarafsızlık, yaşam ve çevreye saygı, zarar vermeme, olası zarar ve riskler konusunda tüm ilgilileri bilgilendirme, araştırmalara özgür irade ile katılma, insan ve topluma karşı sorumluluk gibi etik ilkelere uyum esastır. 

(3) Toplum ve insanlığa karşı sorumluluklarda; bilimsel ve sanatsal çalışmaların, fikri mülkiyet ve kullanım hakları saklı kalmak koşuluyla insanlığın ortak malı olması nedeniyle araştırma ve sanatsal çalışmaların içeriğinin toplum, insanlık yararını ilgilendiren hiçbir bölümü gizlenemez, değiştirilemez, çarpıtılamaz ve yasaklanamaz. 

(4) Eğitimde; öğretim elemanları profesyonellik, sorumluluk, adalet, eşitlik ilkeleri çerçevesinde etkili ve güvenli bir eğitim ortamı sağlamak, tarafsız ve nesnel değerlendirme yapmak durumundadır. 

(5) Üniversite yaşamında; yönetimde, yönetilmede, bireylerin ve ürünlerin değerlendirilmesinde, sınavlar, jüri üyelikleri, performans ve başvuruların değerlendirilmesinde, hakemlik ve editörlükler gibi bireysel ve kurumsal ilişkilerin yürütülmesinde, Üniversite’nin temsil edildiği her ortamda ve kamuya açık diğer hizmet ve etkinliklerin yerine getirilmesinde tüm personel ve öğrenciler temel etik ilke ve kuralları benimser.